Mountain biking on the Black Canyon Trail, Arizona.